SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 66

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 2021-03-16 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Luật số 59/2020/QH14 2020-06-28 Luật Doanh Nghiệp
21/2021/QĐ-TTg 2021-06-21 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
hông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 2021-09-30 Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chinh phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT 2021-09-30 Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu
Số 59/2020/QH14 2020-06-17 LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020
SỐ 01/2021/NĐ-CP 2021-01-04 NGHỊ ĐỊNH VÈ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
SỐ 01/2021/TT-BKHĐT 2021-03-16 HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
SỐ 27/2018/QĐ-TTg 2018-07-06 BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
113/2021/NĐ-CP 2021-12-14 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữu, tạm giữ
122/2021/NĐ-CP 2021-12-28 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
05/2021/TT-TTCP 2021-10-01 Thông tư Quy định quy trình đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Chương trình hành động số 264/CTR-SKHĐT ngày 20/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2022-02-20 Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2022
Số: 80/2021/NĐ-CP 2021-08-16 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số: 43/NQ-CP 2022-03-22 NGHỊ QUYẾT Về việc không tiếp tục xây dựng 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025
Số 04/2017/QH14 2017-06-12 LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Số: 06/2022/TT-BKHĐT 2022-05-10 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số: 39/2018/NĐ-CP 2018-03-11 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Số: 38/2018/NĐ-CP 2018-03-11 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
4229/bkhđt-qlđt 2022-06-27 Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang hệ thống đấu thầu quốc gia mới
TT số 02/2023/TT-BKHĐT 2023-04-18 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫ về đăng ký doanh nghiệp
NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2023/NĐ-CP 2023-06-03 Nghị định quy định về tinh giảm biên chế
NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2023/NĐ-CP 2023-06-10 Nghị định Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2023/NĐ-CP 2023-06-30 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
QUY ĐỊNH SỐ 114-QĐ/TW 2023-07-11 Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1358/QĐ-BKHĐT 2023-08-03 Quyết định Ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị
NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2023/NĐ-CP 2023-07-24 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2023/NĐ-CP 2023-07-17 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
THÔNG TƯ SỐ 05/2023/TT-BKHĐT 2023-06-30 Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1395/QĐ-BKHĐT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-08-10 Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
THÔNG TƯ SỐ 12/2023/TT-BNV 2023-08-08 Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
THÔNG TƯ SỐ 52/2023/TT-BTC 2023-08-08 Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG 2023-05-27 Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2023/NĐ-CP 2023-08-18 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
NGHỊ QUYẾT SỐ 139/NQ-CP 2023-08-31 Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2023/NĐ-CP 2023-09-14 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-VPCP 2023-09-11 Thông tư ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính
THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-UBDT 2023-08-21 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/06/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2023/NĐ-CP 2023-09-26 Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2023/NĐ-CP 2023-09-29 Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2023/NĐ-CP 2023-09-20 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức
THÔNG TƯ SỐ 09/2023/TT-BKHĐT 2023-10-09 Thông tư Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư
THÔNG TƯ SỐ 08/2023/TT-BKHĐT 2023-10-02 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 QUYẾT ĐỊNH phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 2023-11-13 QUYẾT ĐỊNH phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
PHỤ LỤC I Kèm theo Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ 2023-11-13 PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TỈNH HÀ GIANG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
QUYẾT ĐỊNH SỐ 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 2022-06-02 Quyết định Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
QUYẾT ĐỊNH SỐ 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 2023-03-28 Quyết định Phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới 2023-05-24 Chỉ thị Về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới
THÔNG TƯ SỐ 17/2023/TT-BNV NGÀY 29/11/2023 CỦA BỘ NỘI VỤ 2023-11-29 THÔNG TƯ Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2023/NĐ-CP NGÀY 07/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ 2023-12-07 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
THÔNG TƯ SỐ 03/2023/TT-BKHĐT NGÀY 20/04/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-04-20 THÔNG TƯ Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023 2023-12-27 BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023
THÔNG TƯ SỐ 21/2023/TT-BKHĐT NGÀY 31/12/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-31 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2024/NĐ-CP NGÀY 11/01/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 2024-01-11 NGHỊ ĐỊNH Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
THÔNG TƯ SỐ 25/2023/TT-BKHĐT NGÀY 31/12/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-31 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
THÔNG TƯ SỐ 01/2024/TT-BKHĐT NGÀY 15/02/2024 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-02-15 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
NGHỊ QUYẾT SỐ 111/2024/QH15 NGÀY 02/02/2024 CỦA QUỐC HỘI 2024-02-02 NGHỊ QUYẾT Về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2024/NĐ-CP NGÀY 27/02/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 2024-02-27 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
QUYẾT ĐỊNH SỐ 261/QĐ-BKHĐT NGÀY 05/03/2024 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-03-05 QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
THÔNG TƯ SỐ 13/2024/TT-BTC NGÀY 23/02/2024 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2024-02-05 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2024/NĐ-CP NGÀY 27/02/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 2024-02-27 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2024/NĐ-CP NGÀY 01/02/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 2024-02-01 NGHỊ ĐỊNH Quy định về khu công nghệ cao
THÔNG TƯ SỐ 14/2024/TT-BTC NGÀY 01/03/2024 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2024-03-01 THÔNG TƯ Bãi bỏ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
THÔNG TƯ SỐ 03/2024/TT-BKHĐT NGÀY 06/03/2024 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-03-06 THÔNG TƯ Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2024/NĐ-CP NGÀY 06/03/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 2024-03-06 NGHỊ ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
THÔNG TƯ SỐ 02/2024/TT-BKHĐT NGÀY 06/03/2024 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-03-06 THÔNG TƯ Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu