SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 264

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
THÔNG TƯ SỐ 02/2024/TT-BKHĐT NGÀY 06/03/2024 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-03-06 THÔNG TƯ Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2024/NĐ-CP NGÀY 06/03/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 2024-03-06 NGHỊ ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
THÔNG TƯ SỐ 03/2024/TT-BKHĐT NGÀY 06/03/2024 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-03-06 THÔNG TƯ Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
CHƯƠNG TRÌNH SỐ 56-CTr/TU NGÀY 08/02/2024 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH 2024-03-08 CHƯƠNG TRÌNH CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 14/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
THÔNG TƯ SỐ 14/2024/TT-BTC NGÀY 01/03/2024 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2024-03-01 THÔNG TƯ Bãi bỏ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
KẾ HOẠCH SỐ 110/KH-SKHĐT NGÀY 16/01/2024 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-01-16 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024
KẾ HOẠCH SỐ 2967/KH-SKHĐT NGÀY 14/12/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-14 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2024
NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2024/NĐ-CP NGÀY 01/02/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 2024-02-01 NGHỊ ĐỊNH Quy định về khu công nghệ cao
KẾT LUẬN SỐ 04-KL/ĐU NGÀY 07/03/2024 CỦA ĐẢNG ỦY SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-03-07 KẾT LUẬN của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư (phiên họp tháng 02 năm 2024)
NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2024/NĐ-CP NGÀY 27/02/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 2024-02-27 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2024/QĐ-UBND NGÀY 12/01/2024 CỦA UBND TỈNH 2024-01-12 QUYẾT ĐỊNH Phân cấp một số nội dung về quản lý công chức, viên chức, tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Hà Giang
THÔNG TƯ SỐ 13/2024/TT-BTC NGÀY 23/02/2024 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2024-02-05 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
QUYẾT ĐỊNH SỐ 261/QĐ-BKHĐT NGÀY 05/03/2024 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-03-05 QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2024/NĐ-CP NGÀY 27/02/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 2024-02-27 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
NGHỊ QUYẾT SỐ 111/2024/QH15 NGÀY 02/02/2024 CỦA QUỐC HỘI 2024-02-02 NGHỊ QUYẾT Về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
THÔNG BÁO SỐ 283/TB-SKHĐT NGÀY 22/02/2024 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-02-22 THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
THÔNG TƯ SỐ 01/2024/TT-BKHĐT NGÀY 15/02/2024 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-02-15 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
THÔNG TƯ SỐ 25/2023/TT-BKHĐT NGÀY 31/12/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-31 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
KẾ HOẠCH SỐ 246/KH-SKHĐT NGÀY 05/02/2024 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-02-05 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
KẾ HOẠCH SỐ 235/KH-SKHĐT NGÀY 05/02/2024 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-02-05 KẾ HOẠCH Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024
KẾ HOẠCH SỐ 211/KH-SKHĐT NGÀY 30/01/2024 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-01-30 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" năm 2024
KẾ HOẠCH SỐ 31/KH-UBND NGÀY 23/01/2024 2024-01-23 KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030" trên địa bàn tỉnh Hà Giang, năm 2024
QUYẾT ĐỊNH SỐ 139-QĐ/ĐU NGÀY 29/12/2023 CỦA ĐẢNG ỦY SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-29 QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023
QUYẾT ĐỊNH SỐ 133/QĐ-SKHĐT NGÀY 29/12/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-29 QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân năm 2023
QUYẾT ĐỊNH SỐ 132/QĐ-SKHĐT NGÀY 29/12/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-29 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" năm 2023
QUYẾT ĐỊNH SỐ 131/QĐ-SKHĐT NGÀY 29/12/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-29 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2023
NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2024/NĐ-CP NGÀY 11/01/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 2024-01-11 NGHỊ ĐỊNH Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
THÔNG TƯ SỐ 21/2023/TT-BKHĐT NGÀY 31/12/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-31 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023 2023-12-27 BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023
THÔNG TƯ SỐ 03/2023/TT-BKHĐT NGÀY 20/04/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-04-20 THÔNG TƯ Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2505/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2023 CỦA UBDN TỈNH HÀ GIANG 2023-12-19 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2023/NĐ-CP NGÀY 07/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ 2023-12-07 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
QUYẾT ĐỊNH SỐ 115/QĐ-SKHĐT NGÀY 04/12/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-04 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn tại xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
THÔNG TƯ SỐ 17/2023/TT-BNV NGÀY 29/11/2023 CỦA BỘ NỘI VỤ 2023-11-29 THÔNG TƯ Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
THÔNG BÁO SỐ 2871/SKHĐT-TB NGÀY 04/12/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-04 THÔNG BÁO Kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính tháng 11 năm 2023
NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2022/NĐ-CP NGÀY 26/4/2022 CỦA CHÍNH PHỦ 2022-04-26 NGHỊ ĐỊNH Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
THÔNG TƯ SỐ 15/2022/TT-BTC NGÀY 04/03/2022 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2022-03-04 THÔNG TƯ Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bao dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 677/HD-BVHTTDL NGÀY 03/03/2022 CỦA BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2022-03-03 HƯỚNG DẪN Thực hiện Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-UBDT NGÀY 21/8/2023 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2023-08-21 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 1192/UBDT-VPCTMTQG NGÀY 13/7/2023 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2023-07-13 V/v xử lý kiến nghị của địa phương
THÔNG TƯ SỐ 03/2023/TT-BTTTT NGÀY 30/5/2023 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG 2023-05-30 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 330/QĐ-UBDT NGÀY 12/5/2023 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2023-05-12 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt "Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025"
VĂN BẢN SỐ 1339/BGDĐT-GDDT NGÀY 30/03/2023 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2023-03-30 V/v triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2023
QUYẾT ĐỊNH SỐ 4/2023/QĐ-TTg NGÀU 23/02/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2023-02-23 QUYẾT ĐỊNH Về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 752/QĐ-UBDT NGÀY 11/10/2022 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2022-10-11 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
THÔNG TƯ SỐ 10/2022/TT-BYT NGÀY 22/9/2022 CỦA BỘ Y TẾ 2022-09-22 THÔNG TƯ Hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
THÔNG TƯ SỐ 12/2022/TT-BNNPTNT NGÀY 20/9/2022 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2022-09-20 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2415/QĐ-BYT NGÀY 05/09/2022 CỦA BỘ Y TẾ 2022-09-05 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 4438/BTTTT-KHTC NGÀY 27/08/2022 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 2022-08-27 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc CTMTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: 2021 - 2025
VĂN BẢN SỐ 04/HD-ĐCT NGÀY 28/7/2022 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 2022-07-28 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 523/LMHTXVN-KHHT NGÀY 27/7/2022 CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 2022-07-27 V/v triển khai nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
VĂN BẢN SỐ 4292/BCT-TTTN NGÀY 25/7/2022 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 2022-07-25 V/v hướng dẫn triển khai Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-UBDT NGÀY 30/06/2022 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2022-06-30 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 2184/BGDĐT-GDDT NGÀY 26/05/2022 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2022-05-26 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg
THÔNG TƯ SỐ 01/2022/TT-UBDT NGÀY 26/05/2022 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2022-05-26 THÔNG TƯ Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 1420/BTP-TGPL NGÀY 05/05/2022 CỦA BỘ TƯ PHÁP 2022-05-05 V/v thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiể số và miền núi
QUYẾT ĐỊNH SỐ 277/QĐ-TTg NGÀY 25/02/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2022-02-25 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2021/QĐ-TTg NGÀY 30/12/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2021-12-30 QUYẾT ĐỊNH Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1719/QĐ-TTg NGÀY 14/10/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2021-10-14 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 612/QĐ-UBDT NGÀY 16/9/2021 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2021-09-16 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1227/QĐ-TTg NGÀY 14/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2021-07-14 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 861/QĐ-TTg NGÀY 04/06/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2021-06-04 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2020/QĐ-TTg NGÀY 31/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2020-12-31 QUYẾT ĐỊNH Về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2020/QĐ-TTg NGÀY 12/11/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2020-11-12 QUYẾT ĐỊNH Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiêu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
NGHỊ QUYẾT SỐ 120/2020/QH14 NĂM 2020 CỦA QUỐC HỘI 2020-06-19 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2019/QH14 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI 2019-11-18 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
THÔNG TƯ SỐ 55/2023/TT-BTC NGÀY 15/8/2023 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2023-08-15 THÔNG TƯ Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ ngồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1358/QĐ-BKHĐT NGÀY 03/08/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-08-03 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị
THÔNG TƯ SỐ 05/2023/TT-BKHĐT NGÀY 30/06/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-06-30 THÔNG TƯ Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước
NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2023/NĐ-CP NGÀY 24/6/2023 CỦA CHÍNH PHỦ 2023-06-24 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
VĂN BẢN SỐ 4854/BTC-CST NGÀY 15/5/2023 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2023-05-15 V/v trả lời vướng mắc về công trình các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTg NGÀY 23/3/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2023-03-23 CHỈ THỊ Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
VĂN BẢN SỐ 1976/BTC-ĐT NGÀY 02/03/2023 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2023-03-02 V/v trả lời vướng mắc của các địa phương về thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
VĂN BẢN SỐ 5316/BXD-GĐ NGÀY 22/11/2022 CỦA BỘ XÂY DỰNG 2022-11-22 V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP
VĂN BẢN SỐ 9540/BTC-ĐT NGÀY 19/9/2022 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2022-09-19 V/v thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
VĂN BẢN SỐ 3948/BKHĐT-TCTT NGÀY 14/6/2022 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2022-06-14 V/V thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2022/NĐ-CP NGÀY 19/4/2022 CỦA CHÍNH PHỦ 2022-04-19 NGHỊ ĐỊNH Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới 2023-05-24 Chỉ thị Về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới
QUYẾT ĐỊNH SỐ 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 2023-03-28 Quyết định Phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
QUYẾT ĐỊNH SỐ 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 2022-06-02 Quyết định Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh về Triển khai Ứng dụng Công dân số 2023-11-21 Kế hoạch Triển khai Ứng dụng Công dân số
PHỤ LỤC I Kèm theo Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ 2023-11-13 PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TỈNH HÀ GIANG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 QUYẾT ĐỊNH phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 2023-11-13 QUYẾT ĐỊNH phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TỈNH HÀ GIANG 2023-11-02 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TỈNH HÀ GIANG
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2172/QĐ-UBND NGÀY 06/11/2023 CỦA UBND TỈNH 2023-11-06 Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu trung tâm thương mại, khách sạn kết hợp nhà ở thương mại Quyết Thắng, tổ 8, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2072/QĐ-UBND 2023-10-24 Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Phú Hưng
THÔNG BÁO SỐ 2484/TB-SKHĐT 2023-10-24 THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
THÔNG BÁO SỐ 2474/TB-SKHĐT 2023-10-24 THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2002/QĐ-UBND 2023-10-18 Quyết định Phê duyệt danh mục dự án đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa: Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn tại xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
QUYẾT ĐỊNH SỐ 84/QĐ-SKHĐT 2023-10-13 Quyết định về việc phân công công chức thực hiện kiêm nhiệm/chuyên trách về Chuyển đổi số và An toàn thông tin
Quyết định số 65/QĐ-UBND 2017-01-13 Quyết định về việc phê duyệt tổ chức lại Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang thành Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 330/QĐ-UBND 2023-03-07 Quyết định Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Hà Giang
Quyết định số 2338/QĐ-UBND 2022-12-19 Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2536/QĐ-UBND 2021-12-02 Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác thu hút, thẩm định, quản lý, giám sát và đánh giá đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang
THÔNG TƯ SỐ 08/2023/TT-BKHĐT 2023-10-02 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê
THÔNG TƯ SỐ 09/2023/TT-BKHĐT 2023-10-09 Thông tư Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư
QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/QĐ-SKHĐT 2023-10-06 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2023/NĐ-CP 2023-09-20 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức
NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2023/NĐ-CP 2023-09-29 Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2023/NĐ-CP 2023-09-26 Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 103/KL-ĐU 2023-09-27 Thông báo kết luận của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư phiên họp ngày 18/9/2023 (Giải quyết công việc chuyên môn)
THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-UBDT 2023-08-21 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/06/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
QUY CHẾ SỐ 02/QC-BCĐ NGÀY 19/09/2023 CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỸ KHUYẾN HỌC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-09-19 Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến học Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-VPCP 2023-09-11 Thông tư ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính
NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2023/NĐ-CP 2023-09-14 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
VĂN BẢN SỐ 2855/UBND-PVHCC 2023-09-08 Văn bản phát động cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính
NGHỊ QUYẾT SỐ 139/NQ-CP 2023-08-31 Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2023/NĐ-CP 2023-08-18 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG 2023-05-27 Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
THÔNG TƯ SỐ 52/2023/TT-BTC 2023-08-08 Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
VĂN BẢN SỐ 661/HD-UBND 2023-04-26 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
THÔNG TƯ SỐ 12/2023/TT-BNV 2023-08-08 Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1395/QĐ-BKHĐT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-08-10 Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
THÔNG TƯ SỐ 05/2023/TT-BKHĐT 2023-06-30 Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
NGHỊ QUYẾT SỐ 32/NQ-HĐND 2023-07-15 Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2023/NĐ-CP 2023-07-17 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2023/NQ-HĐND 2023-07-15 Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ từ NSNN đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2023/NĐ-CP 2023-07-24 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1358/QĐ-BKHĐT 2023-08-03 Quyết định Ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị
QUY ĐỊNH SỐ 114-QĐ/TW 2023-07-11 Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2023/NĐ-CP 2023-06-30 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2023/NĐ-CP 2023-06-10 Nghị định Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
CHỈ THỊ SỐ 556/CT-UBND 2023-04-11 Chỉ thị Chấn chỉnh công tác thanh tra, việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh
QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2023/QĐ-UBND 2023-04-26 Quyết định Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2023/NĐ-CP 2023-06-03 Nghị định quy định về tinh giảm biên chế
LUẬT THANH TRA NĂM 2022 2022-11-14 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15
LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2023 2023-06-23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15
TT số 02/2023/TT-BKHĐT 2023-04-18 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫ về đăng ký doanh nghiệp
Tờ trình số 23/TTr-SKHĐT 2023-03-14 TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Tờ trình số 24/TTr-SKHĐT 2023-03-14 TỜ TRÌNH Về việc bổ sung, điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Tờ trình số 28/TTr-SKHĐT 2023-03-15 TỜ TRÌNH Về việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Tờ trình số 27/TTr-SKHĐT 2023-03-15 TỜ TRÌNH Về việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Tờ trình số 25/TTr-SKHĐT 2023-03-15 TỜ TRÌNH Về việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025
78/SKHĐT-QLĐTC 2023-01-11 V/v thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt DAĐT; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện DAĐT, Chương trình MTQG.
2845/SKHĐT-QLĐTC 2022-12-15 V/v thực hiện nghiêm các trình tự, thủ tục về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư
000 2022-12-23 Tài liệu Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Giấy mời tham gia khóa đào tạo về chuyển đổi số liên quan đến khởi sự kinh doanh 2022-12-05 Giấy mời số 2773/GM-SKHĐT ngày 5/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tham gia khóa đào tạo về chuyển đổi số liên quan đến khởi sự kinh doanh
Kế hoạch số 2741/KH-SKHĐT ngày 01/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2022-12-01 Kế hoạch số 2741/KH-SKHĐT ngày 01/12/2022 về tổ chức khóa đào tạo về chuyển đổi số liên quan đến khởi sự kinh doanh
000000 2022-11-23 TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC “QUY HOẠCH TỈNH HÀ GIANG THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050”
4229/bkhđt-qlđt 2022-06-27 Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang hệ thống đấu thầu quốc gia mới
2148/TB-SKHĐT 2022-09-29 THÔNG BÁO Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Số: 38/2018/NĐ-CP 2018-03-11 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Số: 39/2018/NĐ-CP 2018-03-11 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Số: 06/2022/TT-BKHĐT 2022-05-10 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số 04/2017/QH14 2017-06-12 LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Số: 43/NQ-CP 2022-03-22 NGHỊ QUYẾT Về việc không tiếp tục xây dựng 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025
Số: 80/2021/NĐ-CP 2021-08-16 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
452/KH-SKHĐT 2022-03-16 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022
Kế hoạch số 419/KH-SKHĐT ngày 13/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2022-03-13 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
71/QĐ-UBND 2022-01-17 Quyết định phê duyệt chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Hà Giang
Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 4/03/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2022-03-04 Kế hoạch hành động hỗ trợ chuyển đổi số Doanh nghiệp, Hợp tác xã tỉnh Hà Giang năm 2022
Kế hoạch số 2936/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-12-30 Kế hoạch Tổ chức hội nghị trực tuyến chuyển đổi số doanh nghiệp “Chìa khoá để tăng trưởng và phát triển bền vững”
Quyết định số 88/QĐ-SKHĐT ngày 10/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-11-10 Quyết định về việc thành lập nhóm Tiên phong chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 66/QĐ-SKHĐT ngày 2/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-08-02 Quyết định về việc thành lập Nhóm Kinh tế số chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kế hoạch số 991/KH-SKHĐT ngày 25/05/2021 của UBND tỉnh 2021-05-25 Kế hoạch Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản số 950/SKHĐT-XTĐT ngày 19/05/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-05-19 V/v tham gia ý kiến vào hệ thống chỉ số và phương pháp xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn 2021-2025.
Báo cáo số 760/BC-SKHĐT ngày 26/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-04-26 Báo cáo Đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Giang năm 2020
Tờ trình số 126/TTr-SKHĐT ngày 19/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-09-19 Tờ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Khảo sát thu thập thông tin đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Hà Giang năm 2021
Tờ trình số 113/TTr-SKHĐT ngày 29/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-09-29 Tờ trình Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Khảo sát, đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021
Quyết định số 85/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-10-26 Quyết định Chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: Xây dựng phương pháp luận, tài liệu khảo sát, hệ thống nhập liệu, cơ sở dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu, báo cáo phân tích kết quả DDCI
Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-12-22 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Khảo sát thu thập thông tin đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Hà Giang năm 2021
Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-10-18 Về việc phê duyệt dự toán và cấp bổ sung kinh phí cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (Kinh phí thực hiện khảo sát thu thập thông tin đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Hà Giang năm 2021
Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 8/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-10-08 Quyết định về việc khảo sát thu thập thông tin đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Hà Giang năm 2021
Văn bản số 2471/SKHĐT-XTĐT ngày 9/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-11-09 V/v thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số Tính Minh bạch.
Văn bản số 1683/SKHĐT-XTĐT ngày 3/08/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-08-03 V/v đánh giá kết quả triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các sở, ban, ngành và địa phương
Văn bản số 1718/SKHĐT-XTĐT ngày 16/08/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-08-16 V/v đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc cung cấp và đăng tải thông tin quy hoạch lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh
Văn bản số 3333/UBND-TTCB ngày 18/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-08-18 V/v rà soát, cung cấp và đăng tải thông tin quy hoạch lên Cổng thông tin điện tử tỉnh
Thông báo Kết luận số 187/TB-UBND ngày 8/10/2021 của UBND tỉnh 2021-10-09 Thông báo Kết luận số 187/TB-UBND ngày 8/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá công tác CCHC, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 9 tháng đầu năm 2021
Thông báo kết luận số 96/TB-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-05-17 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại Hội nghị đánh giá thực trạng chỉ số PCI năm 2020, giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021
Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 4/01/2021 của UBND tỉnh 2022-01-04 Kế hoạch hoạt động Vườn ươm Doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh năm 2022
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 4/01/2022 của UBND tỉnh 2022-01-04 Kế hoạch Hỗ trợ chương trình khởi nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa bản tỉnh Hà Giang
Báo cáo số 441/BC-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-12-10 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 03/03/2021 của UBND tỉnh 2021-03-03 Kế hoach thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2021
Chương trình hành động số 264/CTR-SKHĐT ngày 20/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2022-02-20 Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2022
Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh 2022-01-27 Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2022
Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2022 2022-01-17 Quyết định phê duyệt chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2022 của tỉnh Hà Giang
Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2021 2021-06-07 Quyết định phê duyệt chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2021 của tỉnh Hà Giang
05/2021/TT-TTCP 2021-10-01 Thông tư Quy định quy trình đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
20/KH-SKHĐT 2022-01-06 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
122/2021/NĐ-CP 2021-12-28 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
0000 Báo cáo đấu thầu 2021-12-23 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021
113/2021/NĐ-CP 2021-12-14 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữu, tạm giữ
SỐ 27/2018/QĐ-TTg 2018-07-06 BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
SỐ 01/2021/TT-BKHĐT 2021-03-16 HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
SỐ 01/2021/NĐ-CP 2021-01-04 NGHỊ ĐỊNH VÈ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Số 59/2020/QH14 2020-06-17 LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020
2908/KH-SKHĐT 2020-12-21 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT 2021-09-30 Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu
hông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 2021-09-30 Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chinh phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
Quyết định số 84 /QĐ- SKHĐT 2021-10-13 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
CS CL 2021-10-13 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Ngày 13/10/2021 2021-10-13 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
21/2021/QĐ-TTg 2021-06-21 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
QĐ 1416/QĐ-UBND 2021-07-12 QUYẾT ĐỊNH Về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
danh sách covid 2021-07-22 danh sách đăng ký tiêm phòng COVID-19 SỞ kế hoạch và Đầu tư
1597/SKHĐT-VP 2021-07-22 Đăng ký tiêm vác xin phòng chống COVID-19
1200/SKHĐT-TB 2021-06-11 THÔNG BÁO THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
BC THUYẾT MINH TỔNG HỢP -QUY HOẠCH TỈNH-HaGiang (giữa kỳ) 2021-07-19 BC THUYẾT MINH TỔNG HỢP -QUY HOẠCH TỈNH-HaGiang (giữa kỳ)
14 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ QH XD VUNG TINH HG 2021-07-19 14 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ QH XD VUNG TINH HG
13 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (Thông tin - Truyền thông; Khoa học - Công nghệ: Phân bố dân cư; Sản xuất Nông nghiệp; Quy hoạch sử dụng đất) 2021-07-19 13 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (Thông tin - Truyền thông; Khoa học - Công nghệ: Phân bố dân cư; Sản xuất Nông nghiệp; Quy hoạch sử dụng đất)
13 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (TN khoáng sản; TN nước; Giao thông - Vận tải) 2021-07-19 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (TN khoáng sản; TN nước; Giao thông - Vận tải)
12 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (ngành Lao động; Giáo dục; Y tế) 2021-07-19 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (ngành Lao động; Giáo dục; Y tế)
11 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT VAN HOA, TT&DL 2 2021-07-19 PA PT VAN HOA, TT&DL
11 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT VAN HOA, TT&DL 2021-04-19 PA PT VAN HOA, TT&DL
10 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA QH QUAN LY CTR VUNG TINH 2021-07-19 PA QH QUAN LY CTR VUNG TINH
09 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA BVMT, BAO TON THIEN NHIEN VA DA DANG SINH HOC 2021-07-19 PA BVMT, BAO TON THIEN NHIEN VA DA DANG SINH HOC
08 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA SX THUY SAN TREN CAC LONG HO THUY DIEN 2021-07-19 PA SX THUY SAN TREN CAC LONG HO THUY DIEN
08 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT LAM NGHIEP BEN VUNG 2021-07-19 PA PT LAM NGHIEP BEN VUNG
07 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ ND QL RUI RO THIEN TAI VA THICH UNG VOI BIEN DOI KHI HAU 2021-07-19 ND QL RUI RO THIEN TAI VA THICH UNG VOI BIEN DOI KHI HAU
06 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT KCHT THUY LOI, HT CNSH NONG THON & PC THIEN TAI 2021-07-19 PA PT KCHT THUY LOI, HT CNSH NONG THON & PC THIEN TAI
05 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT HE THONG NANG LUONG (HT XANG DAU) 2021-07-19 PA PT HE THONG NANG LUONG (HT XANG DAU)
04 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT HE THONG NANG LUONG (HT DIEN) 2021-07-19 PA PT HE THONG NANG LUONG (HT DIEN)
03 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT NGANH TMDV 2021-07-19 03 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT NGANH TMDV
02 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT CAC NGANH CN, HE THONG CAC CUM CN 2021-07-19 02 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT CAC NGANH CN, HE THONG CAC CUM CN
01 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT MẠNG LƯỚI ĐIỆN 2021-07-19 01 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT MẠNG LƯỚI ĐIỆN
2686/QĐ-UBND 2020-12-31 QĐ: Giao kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn vốn NSTW năm 2021
2359/QĐ-UBND 2020-12-11 QĐ: Giao kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn vốn cân đối NSĐP năm 2021
519/BC-UBND 2020-11-04 Báo cáo Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Hà GIang năm 2021
1051/QĐ-UBND 2021-06-07 Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu năm 2021 của tỉnh Hà Giang
46/NQ-HĐND 2020-12-09 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
39/NQ-HĐND 2020-12-09 Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Giang
Tài liệu báo cáo tham vấn đầu kỳ sáng ngày 01/6/2021 2021-05-28 Tài liệu báo cáo tham vấn đầu kỳ sáng ngày 01/6/2021
Luật số 59/2020/QH14 2020-06-28 Luật Doanh Nghiệp
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 2021-03-16 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Báo cáo giám sát, đánh giám tổng thể đầu tư năm 2020 2021-01-04 Báo cáo giám sát, đánh giám tổng thể đầu tư năm 2020
2775/SKHĐT-TĐ 2020-12-04 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
936-BC/TU 2020-10-14 Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
74/KH-SKHĐT 2020-01-10 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
09 2018-07-01 Đề tài chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030
17-NQ/TU 2018-09-07 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 20 ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến 2030
07-NQ/ĐH 2020-10-17 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà GIang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
274/CTr-UBND 2018-10-18 Chương trình Hành động thực hiện nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 07/9/2018 của Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến 2030
173/KH-UBND 2020-08-14 Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hà GIang năm 2020
05 2020-10-10 DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
04 2020-10-10 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH, ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Theo Luật Đầu tư năm 2014)
03 2020-10-10 MẪU THỰC HIỆN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC LĨNH VỰC DU LỊCH, ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Theo Luật Đầu tư năm 2014)
02 2020-10-10 MẪU THỰC HIỆN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC LĨNH VỰC THỦY ĐIỆN, ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Theo Luật Đầu tư năm 2014)
01 2020-10-10 THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH
122/2020/NĐ-CP 2020-10-15 Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp chi nhánh, văn phòng đại diện khai trình về sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
117/ĐKKD-NV 2020-10-15 Triển khai thi hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP
1445/QĐ-UBND 2016-07-05 Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định Luật Đầu tư
844/QĐ-TTg 2016-05-18 Quyết định Phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
1665/QĐ-TTg 2017-10-30 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
294/QĐ-UBND 2017-03-06 Quyết định ban hành Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp về lĩnh vự khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020
895KH-BCĐ 2017-06-16 ​Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình khởi nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2017, định hướng đến năm 2020
DANH SÁCH 2017-07-19 Tổng hợp chung các chính sách của Trung ương và tỉnh về hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã hiện đang áp dụng trên địa bàn tỉnh
222/TB-UBND 2017-07-28 ​Thông báo kết luận của đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp tỉnh, triển khai một số nhiệm vụ về phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh
2489/SKHĐT-TĐ 2019-12-09 VB YÊU CẦU BC ĐẤU THẦU 2019
2488/SKHĐT- TĐ 2019-12-09 VB YÊU CẦU BC GIÁM SÁT ĐGĐT 2019
155/2016/NĐ-CP 2016-11-18 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
2894/QĐ-UBND 2016-11-21 Quyết định ban hành quy định Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
159/2016/NĐ-CP 2016-11-29 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
13/skhdt-hgvx 2017-01-06 Tham gia ý kiến vào Dự thảo quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân ổ vốn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020
508/SKHDT-KTĐN (Hỏa tốc) 2017-04-13 Về việc : Lấy ý kiến thẩm định báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện cho các tỉnh Đông Bắc tỉnh Hà Giang
1136/ SKHDT-TH 2017-07-24 Lập kế hoạch Đầu tư công năm 2018
04/2017/QH14 2017-07-31 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
1129/SKHDT-THQH 2017-08-09 Mời dự Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý dự án đầu tư công
97/2017/NĐ-CP 2017-09-15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
1367/SKHĐT-DN 2018-07-13 V/v rà roát, tổng hợp các chính sách của Trung ương về hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp
22/SKHDT-TĐ 2018-01-09 V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017
2197/SKHDT-ĐT-HD 2018-01-22 V/v Hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục để hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-Cp và Nghị định số 65/2017/NĐ-CP của CP
39/2018/NĐ-CP 2018-04-13 Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
1498/QĐ-UBND 2018-07-31 Công bố danh mục TTHC của Ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1135 /SKHDT-TH 2017-07-24 Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018