SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng

Những điểm mới trong Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế.

2023-06-29 14:44:56

Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế. Tại Nghị định mới này đã có nhiều nội dung quan trọng được sửa đổi, bổ sung so với trước đây....

Những điểm mới cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022

2023-06-14 14:43:39

Tại Kỳ họp thứ 4, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi). Với gồm 8 Chương, 118 Điều, Luật Thanh tra năm 2022 đã thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp năm 2013 về tổ chức, hoạt động của các cơ quan thanh tra và khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật về thanh tra hiện nay....

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Xín Mần

2023-03-22 11:08:24

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-SKHĐT ngày 03/3/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân bổ vốn, quản lý vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý hoạt động đấu thầu dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện Xín Mần và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt ngày 08/3...