Sinh hoạt Chuyền đề tháng 3 của Chi bộ I.

2023-04-12 16:59:39

In trang(Ctrl + P)

Nhận thức rõ tầm ảnh hưởng to lớn của tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/2/2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lương, hiệu quả nghiên cứu vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với tinh thần khơi dậy, cuốn hút cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt 08 lời căn dặn của Bác Hồ tại buổi nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tại Quảng trường 26/3 vào tháng 3/1961. Chi bộ I, thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi sinh hoạt Tháng 3/2023, với chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.                  

Tại buổi sinh hoạt 17/17 đảng viên thảo luận sôi nổi và tham gia ý kiến về vận dụng phong cách Hồ Chí Minh vào văn hóa công vụ (phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, ứng xử và tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức) đồng thời đề ra 05 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023:

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Đây là giải pháp căn bản nhất để gắn ý thức, thái độ, trách nhiệm của mọi cán bộ, CCVC, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó, khơi dậy tính tự giác cao, tích cực nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện hiệu quả đối với nhiệm vụ quan trọng này;

- Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của Chi uỷ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc, nắm vững các nội dung, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và cuộc vận động là cách tốt nhất để cuốn hút cán bộ, CCVC học tập và làm theo.

- Đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là yêu cầu vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên của quá trình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Chi bộ, cơ quan, đơn vị. Giải pháp này là tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên đi vào thực tiễn đời sống.

- Lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương điển hình tiên tiến về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị nhất là trong chi bộ.

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 137-KH/BTGTU ngày 09/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tác giả: Nguyễn Thị Nga-ĐKKD