SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Cơ cấu tổ chức

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

2019-07-18 15:48:29

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1

Nguyễn Mạnh Tùng

Gió giám đốc 0983 105 357
2

Nguyễn Hữu Sinh

Cán bộ 0912 356 870
3

Vũ Xuân Hiệp

Cán bộ 0984 813 217
4

Đoàn Văn Ngọc

Cán bộ 0395 311 861
5

Trương Anh Tú​​​​​​

Cán bộ 0335 334 072
6

Vũ Mạnh Toàn

Cán bộ 0868 190 496
7

Phan Ngọc Sơn

Cán bộ 0326 022 220