SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ

2019-07-18 15:43:09

LÃNH ĐẠO SỞ

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Email Số Điện thoại
1
Lương Văn Đoàn
Giám Đốc lvdoan.skhdt@hagiang.gov.vn 0913 327 219
2

Vũ Văn Hồng

Phó Giám Đốc vvhong.skhdt@hagiang.gov.vn 0219 135 136
3

Sèn Thăng Long

Phó Giám Đốc stlong.skhdt@hagiang.gov.vn 0914 347 454

4

Phạm Thanh Hòa

Phó Giám Đốc pthoa.skhdt@hagiang.gov.vn 0949 538 558