SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Cơ cấu tổ chức

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

2019-01-08 08:49:27
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Email Số Điện Thoại
1
Mai Thùy Dương
Phó Giám Đốc mtduong.xtdt@hagiang.gov.vn 0963 042 865
2
Nguyễn Thị Dự
Viên chức ntdu.xtdt@hagiang.gov.vn 0333 798 680
3
Ngọc Thanh Dương
Viên chức ntduong.xtdt@hagiang.gov.vn 0824 326 668
4
Nông Thị Hiền
Viên chức nthien.xtdt@hagiang.gov.vn 0919 503 496
5
Nguyễn Thái Hà
Viên chức ntha.xtdt@hagiang.gov.vn 0988 046 063
 
1. Vị trí, chức năng

- Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư Hà Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư để vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình làm thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. - Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về Xúc tiến đầu tư:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch chương trình, dự án xúc tiến đầu tư và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư: Thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các đề án, báo cáo; tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, các đoàn khảo sát, nghiên cứu trong nước và nước ngoài...;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành trang thông tin điện tử phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư: Thu thập, hệ thống hóa các số liệu; pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; môi trường, tiềm năng, hàng hóa, thị trường và cơ hội đầu tư của tỉnh;

- Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư;

- Xây dựng các ấn phẩm, bản tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư và phục vụ cho hoạt động trợ giúp doanh nghiệp;

- Tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.2. Tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư:

- Làm đầu mối tiếp đón, tổ chức tiếp xúc ban đầu với các nhà đầu tư, hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư tìm kiếm, lựa chọn cơ hội đầu tư;

- Tổ chức hoặc phối hợp đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; các kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Cung cấp các dịch vụ về tư vấn và xúc tiến đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đầu tư theo quy định của pháp luật; hỗ trợ giải quyết các thủ tục hình thành và triển khai dự án đầu tư (ngoài ngân sách, ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế); hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án đầu tư...

2.3. Tham gia và tư vấn cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về các cơ chế, chính sách và giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh và đề xuất cải cách quy trình, thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2.4. Quản lý biên chế, lao động, tài sản, tài chính và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

2.5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan quản lý;

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và của UBND tỉnh.

3. Quyền hạn

- Tham mưu cho Giám đốc Sở văn bản lấy ý kiến, họp tư vấn, khảo sát thực địa khi thực hiện hồ sơ dự án. Trực tiếp phối hợp với các đơn vị trong Sở và liên hệ với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố để hoàn thiện dự án đầu tư. Báo cáo Giám đốc Sở những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, khi thực hiện dự án để xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đề nghị các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền của Tỉnh cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của Tỉnh.

- Được tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

- Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.