SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Cơ cấu tổ chức

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

2019-01-08 08:46:22
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Email Số Điện Thoại
1
Nguyễn Quang Trung
Trưởng phòng nqtrung.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 553 794
2
Nguyễn Chí Trí
Phó Trưởng phòng nctri.skhdt@hagiang.gov.vn 0913 271 299
3
Phan Thị Nguyệt
Phó Trưởng phòng ptnguyet.skhdt@hagiang.gov.vn 0988 761 137
4
Hoàng Thanh Đạm
Chuyên Viên htdam.skhdt@hagiang.gov.vn 0986 665 588
5
Nguyễn Thị Thu Trang
Chuyên Viên ntttrang.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 273 727  
6
Lê Thị Quyết
Chuyên Viên ltquyet1.skhdt@hagiang.gov.vn 0914 796 614  
7
Đào Thiên Văn
Chuyên viên dtvan.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 542 838
7
Lù Thị Liên
Chuyên viên ltlien.skhdt@hagiang.gov.vn 0397 273 700

 

1. Chức năng

Tham mưu quản lý nhà nước về đầu tư, đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài (theo Luật Đầu tư).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Hướng dẫn thủ tục đầu tư; chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; cấp mới, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách (bao gồm cả dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP); Tổng hợp vốn đầu tư ngoài ngân sách.

b) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh các hướng dẫn quy trình các bước thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

c) Thẩm định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định của luật đấu thầu và quy định hiện hành.

d) Thực hiện chức năng về giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và giám sát, đánh giá hoạt động dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

đ) Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan.

e) Chủ động xây dựng kế hoạch và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của dự án đầu tư.

f) Thẩm tra cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 57/NĐ-CP.

g) Chủ trì, phối hợp với các Phòng có liên quan thực hiện công tác rà soát, trình cấp có thẩm quyền công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng quản lý.

h) Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc, Lãnh đạo Sở phân công. Chịu trách nhiệm về những nội dung trình và giải quyết thuộc nhiệm vụ của Phòng.