SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Cơ cấu tổ chức

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG

2019-01-08 08:40:43
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Email Số Điện Thoại
1
Nguyễn Tiến Lợi
Trưởng phòng ntloi.skhdt@hagiang.gov.vn 0945 663 869
2
Đào Lệ Mỹ
Phó Trưởng phòng ttgiang.skhdt@hagiang.gov.vn 0964 376 688
3
Trương Thị Thu Hằng
Chuyên viên ttthang.skhdt@hagiang.gov.vn 0913 262 323
4
Đinh Thị Kim Thanh
Chuyên viên dtkthanh.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 703 025  
5
Phạm Văn Thắng
Chuyên viên pvthang.skhdt@hagiang.gov.vn 0913 304 377
6

Vũ Nam Hải

Chuyên viên vnhai.skhdt@hagiang.gov.vn 0916 256 757

1. Chức năng:

Tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư công, kế hoạch vốn đầu tư công; đấu thầu, thẩm định, giám sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn viện trợ Phi chính phủ (NGO).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chủ trì theo dõi, tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và chuyên đề về kế hoạch đầu tư công 5 năm và hàng năm của tỉnh phục vụ các kỳ họp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi các Bộ, ngành Trung ương.

b) Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm và phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý.

c) Tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội đồng thẩm định cấp tỉnh theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; chủ trì, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); vốn viện trợ Phi chính phủ (NGO) theo các quy định của pháp luật hiện hành.

d) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định đầu tư, dự án ODA (trừ các dự án sử dụng vốn của các nhà đầu tư, vốn ngoài ngân sách nhà nước).

đ) Chủ trì tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 6 tháng và cả năm theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

e) Công tác giám sát, đánh giá đầu tư: Thực hiện chức năng về giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh (trừ các dự án ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư); Tiến độ các dự án đầu tư, giải ngân các nguồn vốn đầu tư; Xây dựng, tổng hợp báo cáo về công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; hướng dẫn các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố, các chủ đầu tư, ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát đầu tư của cộng đồng. Chủ trì thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư của cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư. Quản lý hệ thống dữ liệu về giám sát, đánh giá đầu tư của Tỉnh trong hệ thống quản lý dữ liệu giám sát, đánh giá đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

f) Tham mưu, thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

g) Chủ trì, phối hợp với các Phòng có liên quan thực hiện công tác rà soát, trình cấp có thẩm quyền công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng quản lý.

h) Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc, Lãnh đạo Sở phân công. Chịu trách nhiệm về những nội dung trình và giải quyết thuộc nhiệm vụ của Phòng.