SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Cơ cấu tổ chức

PHÒNG TỔNG HỢP

2019-01-08 08:31:28
PHÒNG TỔNG HỢP

PHÒNG TỔNG HỢP

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Email Số Điện Thoại
1
Đặng Minh Thu
Phó trưởng phòng dmthu.skhdt@hagiang.gov.vn 0919 623 199
2
Nguyễn Hồng Hạnh
Phó trưởng phòng nhhanh.skhdt@hagiang.gov.vn  0915 593 618
3
Lê Thị Hà
Chuyên viên ltha.skhdt@hagiang.gov.vn 01239 602 525
4
Trần Thị Thanh Xuân
Chuyên viên tttxuan.skhdt@hagiang.gov.vn 0988 118 860
5
Nguyễn Thị Loan
Chuyên viên ttloan.skhdt@hagiang.gov.vn 0393 293 836
6
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Chuyên viên ntthoa.skhdt@hagiang.gov.vn 0917 949 793
7
Đinh Việt Long
Chuyên viên dvlong.skhdt@hagiang.gov.vn 0942 129 696
8
Phan Trọng Nghĩa
Chuyên viên ptnghia.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 228 015

1. Chức năng

Tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch, về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; theo dõi, tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý các ngành kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; thông tin đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế và các hợp tác đối ngoại của tỉnh với các tổ chức quốc tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chủ trì tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về thực hiện Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt; công khai quy hoạch; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy hoạch tỉnh, các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan; tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Quy hoạch trong kỳ quy hoạch và kỳ quy hoạch tiếp theo. Chủ trì tham gia ý kiến đối với các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Theo dõi, tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phục vụ các kỳ họp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi các Bộ, ngành trung ương. Dự thảo các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; dự thảo quyết định, kế hoạch, chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc chức năng tham mưu.

c) Tham mưu đề xuất về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; tổng hợp, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm và hàng năm. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh.

d) Giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

đ) Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố.

 e) Theo dõi, tổng hợp các lĩnh vực liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, kết quả hợp tác kinh tế quốc tế và thực hiện các hợp tác đối ngoại của Tỉnh với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước; Theo dõi, tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý các ngành kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

f) Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối, phân bổ, điều hòa, nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ.

g) Tham gia Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia, Chương trình Tái cơ cấu kinh tế; Ban vận động ODA tỉnh, Tham gia Ban quản lý các dự án ODA trên địa bàn tỉnh...

h) Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc, Lãnh đạo Sở phân công. Chịu trách nhiệm về những nội dung trình và giải quyết thuộc nhiệm vụ của Phòng.