SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Cơ cấu tổ chức

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

2019-01-08 08:27:27
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Email Số Điện Thoại
1
Trần Thị Nhung
Phó Trưởng phòng ttnhung.skhdt@hagiang.gov.vn 0912 479 707
2
Triệu Thị Giang
Chuyên viên dlmy.skhdt@hagiang.gov.vn 0962 191 568
3
Nguyễn Thị Nga
Chuyên viên ntnga.skhdt@hagiang.gov.vn 0888 569 133
4
Nguyễn Thị Thu
Chuyên viên ntthu.skhdt@hagiang.gov.vn 0983 825 006  
 

1. Chức năng

a) Quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh; Quản lý Hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; tổng hợp tình hình, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Kinh tế tập thể, Hợp tác xã và Tư nhân.

b) Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh có con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Cục quản lý Đăng ký kinh doanh, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Đầu mối tổng hợp, đề xuất, hướng dẫn, đánh giá tình hình thực hiện các mô hình, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc có tính chất liên ngành.

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

c) Trực tiếp hướng dẫn và nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã; cấp, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh liên hiệp Hợp tác xã theo quy định của pháp luật. 

d) Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh đối với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; Xây dựng kế hoạch phương án hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã sớm gia nhập thị trường, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi thành lập doanh nghiệp.

đ) Phối hợp tham mưu, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổng hợp về công tác phát triển kinh tế tư nhân, đăng ký doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã phục vụ việc lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

e) Tham gia ý kiến vào các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.

f) Tổ chức hoặc phối hợp đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; các kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; Phối hợp với phòng Quản lý đầu tư về thông tin đăng ký doanh nghiệp. 

g) Đầu mối theo dõi tổng hợp Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

h) Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện thuận lợi cho việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên môi trường mạng.

i) Chủ trì, phối hợp với các Phòng có liên quan thực hiện công tác rà soát, trình cấp có thẩm quyền công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng quản lý.

k) Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc, Lãnh đạo Sở phân công. Chịu trách nhiệm về những nội dung trình và giải quyết thuộc nhiệm vụ của Phòng.