SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Cơ cấu tổ chức

THANH TRA SỞ

2019-01-08 08:24:20
THANH TRA SỞ

THANH TRA SỞ

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Email Số Điện Thoại
1
Đàm Thị Hải
Trưởng phòng dthai.skhdt@hagiang.gov.vn 0917 076 818
2
Lệnh Hậu Phước
Phó Chánh Thanh tra lhphuoc.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 035 135
3
Nguyễn Duy Hạnh
Chuyên viên ndhanh.skhdt@hagiang.gov.vn 0918 299 585
4
Bùi Thị Kim Oanh
Thanh tra viên btkoanh.skhdt@hagiang.gov.vn 0946 538 569  

1. Chức năng

a) Là cơ quan Thanh tra theo ngành, lĩnh vực thuộc hệ thống tổ chức Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giúp Giám đốc quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vị quản lý nhà nước của sở theo quy định của pháp luật.

b) Thanh tra Sở có con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

d) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

e) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

f) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Đề xuất việc trưng tập công chức của Sở có liên quan tham gia hoạt động thanh tra.  

g) Xử phạt và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

h) Chủ trì thực hiện công tác pháp chế (phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp hiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật trước khi phát hành) và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

i) Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc, Lãnh đạo Sở phân công. Chịu trách nhiệm về những nội dung trình và giải quyết thuộc nhiệm vụ của Phòng.