SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Cơ cấu tổ chức

VĂN PHÒNG SỞ

2019-01-08 08:17:52
VĂN PHÒNG SỞ

VĂN PHÒNG SỞ

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Email Số Điện Thoại
1
Đào Thị Thu Loan
Chánh Văn phòng dttloan.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 934 134
2
Phạm Thị Vân Anh
Phó Chánh văn phòng

ptvanh.skhdt@hagiang.gov.vn

0948 442 288

3
Nguyễn Thị Toan
Chuyên viên nttoan.skhdt@hagiang.gov.vn 0125 783 888
4
Dương Thị Hoa
Chuyên viên dthoa.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 820 576
5
Nguyễn Hương Giang
Chuyên viên nhgiang.skhdt@hagiang.gov.vn 0989 968 168
6
Lý Thị Diệp
Chuyên viên ltdiep.skhdt@hagiang.gov.vn 0376 372 361

1.1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở các lĩnh vực: Tổ chức - cán bộ; quản trị hành chính; văn thư, lưu trữ, bảo mật; cải cách hành chính nội bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn          

a) Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở về công tác nhân sự; tổ chức; chế độ chính sách; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản công và kinh phí ngân sách được phân bổ theo quy định của Nhà nước. Thực hiện việc công khai tài chính theo quý, năm; công tác hành chính quản trị; quản lý mua sắm, sửa chữa, thanh lý trang thiết bị, tài sản theo quy định của Nhà nước.         

c) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch, chương trình, báo cáo về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở, lịch công tác tuần của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở.

d) Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác cải cách hành chính nội bộ; Theo dõi việc chấp hành kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong sở; Văn thư, lưu trữ; bảo mật theo quy định. Thư ký và theo dõi tổng hợp, thông báo nội dung các kỳ họp giao ban khi cần thiết. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, xây dựng báo cáo thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao .

đ) Triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Sở; Quản lý, điều hành hệ thống mạng nội bộ (mạng Lan) và Trang thông tin điện tử của sở.

e) Thực hiện công tác an ninh; phòng cháy, chữa cháy; trật tự nội vụ; điện nước, vệ sinh cơ quan; đảm bảo điều kiện các cuộc họp, hội nghị; công tác đón, tiếp khách đến liên hệ công tác và quản lý phương tiện của sở.

f) Được yêu cầu các phòng chuyên môn cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Sở. Thừa lệnh Giám đốc ký lưu hành một số giấy tờ sau: Công lệnh, Giấy giới thiệu khám chữa bệnh, liên hệ công tác thuộc nội dung công tác đã được Giám đốc duyệt. Thừa lệnh Ban lãnh đạo điều động xe ô tô của sở hoặc trao đổi với lãnh đạo các phòng về bố trí phân công cán bộ để giải quyết công tác cấp bách cần thiết của sở, sau đó báo cáo Giám đốc Sở.

g) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. Chịu trách nhiệm về những nội dung trình và giải quyết thuộc nhiệm vụ của Văn phòng.