SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 46

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2894/QĐ-UBND 2016-11-21 Quyết định ban hành quy định Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
222/TB-UBND 2017-07-28 ​Thông báo kết luận của đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp tỉnh, triển khai một số nhiệm vụ về phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh
DANH SÁCH 2017-07-19 Tổng hợp chung các chính sách của Trung ương và tỉnh về hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã hiện đang áp dụng trên địa bàn tỉnh
895KH-BCĐ 2017-06-16 ​Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình khởi nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2017, định hướng đến năm 2020
274/CTr-UBND 2018-10-18 Chương trình Hành động thực hiện nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 07/9/2018 của Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến 2030
07-NQ/ĐH 2020-10-17 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà GIang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
17-NQ/TU 2018-09-07 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 20 ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến 2030
09 2018-07-01 Đề tài chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030
936-BC/TU 2020-10-14 Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
39/NQ-HĐND 2020-12-09 Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Giang
46/NQ-HĐND 2020-12-09 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
1051/QĐ-UBND 2021-06-07 Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu năm 2021 của tỉnh Hà Giang
519/BC-UBND 2020-11-04 Báo cáo Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Hà GIang năm 2021
2359/QĐ-UBND 2020-12-11 QĐ: Giao kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn vốn cân đối NSĐP năm 2021
2686/QĐ-UBND 2020-12-31 QĐ: Giao kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn vốn NSTW năm 2021
QĐ 1416/QĐ-UBND 2021-07-12 QUYẾT ĐỊNH Về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2021 2021-06-07 Quyết định phê duyệt chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2021 của tỉnh Hà Giang
Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2022 2022-01-17 Quyết định phê duyệt chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2022 của tỉnh Hà Giang
Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh 2022-01-27 Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2022
Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 03/03/2021 của UBND tỉnh 2021-03-03 Kế hoach thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2021
Báo cáo số 441/BC-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-12-10 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 4/01/2022 của UBND tỉnh 2022-01-04 Kế hoạch Hỗ trợ chương trình khởi nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa bản tỉnh Hà Giang
Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 4/01/2021 của UBND tỉnh 2022-01-04 Kế hoạch hoạt động Vườn ươm Doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh năm 2022
Thông báo kết luận số 96/TB-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-05-17 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại Hội nghị đánh giá thực trạng chỉ số PCI năm 2020, giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021
Thông báo Kết luận số 187/TB-UBND ngày 8/10/2021 của UBND tỉnh 2021-10-09 Thông báo Kết luận số 187/TB-UBND ngày 8/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá công tác CCHC, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 9 tháng đầu năm 2021
Văn bản số 3333/UBND-TTCB ngày 18/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-08-18 V/v rà soát, cung cấp và đăng tải thông tin quy hoạch lên Cổng thông tin điện tử tỉnh
Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 8/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-10-08 Quyết định về việc khảo sát thu thập thông tin đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Hà Giang năm 2021
Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-10-18 Về việc phê duyệt dự toán và cấp bổ sung kinh phí cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (Kinh phí thực hiện khảo sát thu thập thông tin đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Hà Giang năm 2021
Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-12-22 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Khảo sát thu thập thông tin đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Hà Giang năm 2021
71/QĐ-UBND 2022-01-17 Quyết định phê duyệt chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Hà Giang
2148/TB-SKHĐT 2022-09-29 THÔNG BÁO Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2023/QĐ-UBND 2023-04-26 Quyết định Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
CHỈ THỊ SỐ 556/CT-UBND 2023-04-11 Chỉ thị Chấn chỉnh công tác thanh tra, việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh
VĂN BẢN SỐ 661/HD-UBND 2023-04-26 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
VĂN BẢN SỐ 2855/UBND-PVHCC 2023-09-08 Văn bản phát động cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2536/QĐ-UBND 2021-12-02 Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác thu hút, thẩm định, quản lý, giám sát và đánh giá đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Quyết định số 2338/QĐ-UBND 2022-12-19 Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Quyết định số 330/QĐ-UBND 2023-03-07 Quyết định Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Hà Giang
Quyết định số 65/QĐ-UBND 2017-01-13 Quyết định về việc phê duyệt tổ chức lại Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang thành Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2002/QĐ-UBND 2023-10-18 Quyết định Phê duyệt danh mục dự án đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa: Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn tại xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2072/QĐ-UBND 2023-10-24 Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Phú Hưng
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2172/QĐ-UBND NGÀY 06/11/2023 CỦA UBND TỈNH 2023-11-06 Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu trung tâm thương mại, khách sạn kết hợp nhà ở thương mại Quyết Thắng, tổ 8, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TỈNH HÀ GIANG 2023-11-02 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TỈNH HÀ GIANG
Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh về Triển khai Ứng dụng Công dân số 2023-11-21 Kế hoạch Triển khai Ứng dụng Công dân số
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2505/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2023 CỦA UBDN TỈNH HÀ GIANG 2023-12-19 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
KẾ HOẠCH SỐ 31/KH-UBND NGÀY 23/01/2024 2024-01-23 KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030" trên địa bàn tỉnh Hà Giang, năm 2024