SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 78

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1135 /SKHDT-TH 2017-07-24 Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018
2197/SKHDT-ĐT-HD 2018-01-22 V/v Hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục để hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-Cp và Nghị định số 65/2017/NĐ-CP của CP
22/SKHDT-TĐ 2018-01-09 V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017
1367/SKHĐT-DN 2018-07-13 V/v rà roát, tổng hợp các chính sách của Trung ương về hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp
1129/SKHDT-THQH 2017-08-09 Mời dự Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý dự án đầu tư công
1136/ SKHDT-TH 2017-07-24 Lập kế hoạch Đầu tư công năm 2018
508/SKHDT-KTĐN (Hỏa tốc) 2017-04-13 Về việc : Lấy ý kiến thẩm định báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện cho các tỉnh Đông Bắc tỉnh Hà Giang
13/skhdt-hgvx 2017-01-06 Tham gia ý kiến vào Dự thảo quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân ổ vốn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020
2488/SKHĐT- TĐ 2019-12-09 VB YÊU CẦU BC GIÁM SÁT ĐGĐT 2019
2489/SKHĐT-TĐ 2019-12-09 VB YÊU CẦU BC ĐẤU THẦU 2019
74/KH-SKHĐT 2020-01-10 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
2775/SKHĐT-TĐ 2020-12-04 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
Báo cáo giám sát, đánh giám tổng thể đầu tư năm 2020 2021-01-04 Báo cáo giám sát, đánh giám tổng thể đầu tư năm 2020
Tài liệu báo cáo tham vấn đầu kỳ sáng ngày 01/6/2021 2021-05-28 Tài liệu báo cáo tham vấn đầu kỳ sáng ngày 01/6/2021
01 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT MẠNG LƯỚI ĐIỆN 2021-07-19 01 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT MẠNG LƯỚI ĐIỆN
02 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT CAC NGANH CN, HE THONG CAC CUM CN 2021-07-19 02 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT CAC NGANH CN, HE THONG CAC CUM CN
03 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT NGANH TMDV 2021-07-19 03 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT NGANH TMDV
04 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT HE THONG NANG LUONG (HT DIEN) 2021-07-19 PA PT HE THONG NANG LUONG (HT DIEN)
05 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT HE THONG NANG LUONG (HT XANG DAU) 2021-07-19 PA PT HE THONG NANG LUONG (HT XANG DAU)
06 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT KCHT THUY LOI, HT CNSH NONG THON & PC THIEN TAI 2021-07-19 PA PT KCHT THUY LOI, HT CNSH NONG THON & PC THIEN TAI
07 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ ND QL RUI RO THIEN TAI VA THICH UNG VOI BIEN DOI KHI HAU 2021-07-19 ND QL RUI RO THIEN TAI VA THICH UNG VOI BIEN DOI KHI HAU
08 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT LAM NGHIEP BEN VUNG 2021-07-19 PA PT LAM NGHIEP BEN VUNG
08 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA SX THUY SAN TREN CAC LONG HO THUY DIEN 2021-07-19 PA SX THUY SAN TREN CAC LONG HO THUY DIEN
09 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA BVMT, BAO TON THIEN NHIEN VA DA DANG SINH HOC 2021-07-19 PA BVMT, BAO TON THIEN NHIEN VA DA DANG SINH HOC
10 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA QH QUAN LY CTR VUNG TINH 2021-07-19 PA QH QUAN LY CTR VUNG TINH
11 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT VAN HOA, TT&DL 2021-04-19 PA PT VAN HOA, TT&DL
11 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ PA PT VAN HOA, TT&DL 2 2021-07-19 PA PT VAN HOA, TT&DL
12 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (ngành Lao động; Giáo dục; Y tế) 2021-07-19 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (ngành Lao động; Giáo dục; Y tế)
13 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (TN khoáng sản; TN nước; Giao thông - Vận tải) 2021-07-19 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (TN khoáng sản; TN nước; Giao thông - Vận tải)
13 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (Thông tin - Truyền thông; Khoa học - Công nghệ: Phân bố dân cư; Sản xuất Nông nghiệp; Quy hoạch sử dụng đất) 2021-07-19 13 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ (Thông tin - Truyền thông; Khoa học - Công nghệ: Phân bố dân cư; Sản xuất Nông nghiệp; Quy hoạch sử dụng đất)
14 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ QH XD VUNG TINH HG 2021-07-19 14 TÀI LIỆU BÁO CÁO THAM VẤN GIỮA KỲ QH XD VUNG TINH HG
BC THUYẾT MINH TỔNG HỢP -QUY HOẠCH TỈNH-HaGiang (giữa kỳ) 2021-07-19 BC THUYẾT MINH TỔNG HỢP -QUY HOẠCH TỈNH-HaGiang (giữa kỳ)
1200/SKHĐT-TB 2021-06-11 THÔNG BÁO THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1597/SKHĐT-VP 2021-07-22 Đăng ký tiêm vác xin phòng chống COVID-19
danh sách covid 2021-07-22 danh sách đăng ký tiêm phòng COVID-19 SỞ kế hoạch và Đầu tư
Ngày 13/10/2021 2021-10-13 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
CS CL 2021-10-13 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Quyết định số 84 /QĐ- SKHĐT 2021-10-13 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
2908/KH-SKHĐT 2020-12-21 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
0000 Báo cáo đấu thầu 2021-12-23 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021
20/KH-SKHĐT 2022-01-06 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Văn bản số 1718/SKHĐT-XTĐT ngày 16/08/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-08-16 V/v đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc cung cấp và đăng tải thông tin quy hoạch lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh
Văn bản số 1683/SKHĐT-XTĐT ngày 3/08/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-08-03 V/v đánh giá kết quả triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các sở, ban, ngành và địa phương
Văn bản số 2471/SKHĐT-XTĐT ngày 9/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-11-09 V/v thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số Tính Minh bạch.
Quyết định số 85/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-10-26 Quyết định Chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: Xây dựng phương pháp luận, tài liệu khảo sát, hệ thống nhập liệu, cơ sở dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu, báo cáo phân tích kết quả DDCI
Tờ trình số 113/TTr-SKHĐT ngày 29/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-09-29 Tờ trình Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Khảo sát, đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021
Tờ trình số 126/TTr-SKHĐT ngày 19/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-09-19 Tờ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Khảo sát thu thập thông tin đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Hà Giang năm 2021
Báo cáo số 760/BC-SKHĐT ngày 26/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-04-26 Báo cáo Đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Giang năm 2020
Văn bản số 950/SKHĐT-XTĐT ngày 19/05/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-05-19 V/v tham gia ý kiến vào hệ thống chỉ số và phương pháp xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn 2021-2025.
Kế hoạch số 991/KH-SKHĐT ngày 25/05/2021 của UBND tỉnh 2021-05-25 Kế hoạch Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 66/QĐ-SKHĐT ngày 2/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-08-02 Quyết định về việc thành lập Nhóm Kinh tế số chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 88/QĐ-SKHĐT ngày 10/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-11-10 Quyết định về việc thành lập nhóm Tiên phong chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kế hoạch số 2936/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021-12-30 Kế hoạch Tổ chức hội nghị trực tuyến chuyển đổi số doanh nghiệp “Chìa khoá để tăng trưởng và phát triển bền vững”
Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 4/03/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2022-03-04 Kế hoạch hành động hỗ trợ chuyển đổi số Doanh nghiệp, Hợp tác xã tỉnh Hà Giang năm 2022
Kế hoạch số 419/KH-SKHĐT ngày 13/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2022-03-13 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
452/KH-SKHĐT 2022-03-16 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022
000000 2022-11-23 TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC “QUY HOẠCH TỈNH HÀ GIANG THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050”
Kế hoạch số 2741/KH-SKHĐT ngày 01/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2022-12-01 Kế hoạch số 2741/KH-SKHĐT ngày 01/12/2022 về tổ chức khóa đào tạo về chuyển đổi số liên quan đến khởi sự kinh doanh
Giấy mời tham gia khóa đào tạo về chuyển đổi số liên quan đến khởi sự kinh doanh 2022-12-05 Giấy mời số 2773/GM-SKHĐT ngày 5/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tham gia khóa đào tạo về chuyển đổi số liên quan đến khởi sự kinh doanh
000 2022-12-23 Tài liệu Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2845/SKHĐT-QLĐTC 2022-12-15 V/v thực hiện nghiêm các trình tự, thủ tục về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư
78/SKHĐT-QLĐTC 2023-01-11 V/v thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt DAĐT; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện DAĐT, Chương trình MTQG.
QUY CHẾ SỐ 02/QC-BCĐ NGÀY 19/09/2023 CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỸ KHUYẾN HỌC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-09-19 Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến học Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 103/KL-ĐU 2023-09-27 Thông báo kết luận của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư phiên họp ngày 18/9/2023 (Giải quyết công việc chuyên môn)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/QĐ-SKHĐT 2023-10-06 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
QUYẾT ĐỊNH SỐ 84/QĐ-SKHĐT 2023-10-13 Quyết định về việc phân công công chức thực hiện kiêm nhiệm/chuyên trách về Chuyển đổi số và An toàn thông tin
THÔNG BÁO SỐ 2474/TB-SKHĐT 2023-10-24 THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA
THÔNG BÁO SỐ 2484/TB-SKHĐT 2023-10-24 THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
THÔNG BÁO SỐ 2871/SKHĐT-TB NGÀY 04/12/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-04 THÔNG BÁO Kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính tháng 11 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH SỐ 115/QĐ-SKHĐT NGÀY 04/12/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-04 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn tại xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
QUYẾT ĐỊNH SỐ 131/QĐ-SKHĐT NGÀY 29/12/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-29 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2023
QUYẾT ĐỊNH SỐ 132/QĐ-SKHĐT NGÀY 29/12/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-29 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" năm 2023
QUYẾT ĐỊNH SỐ 133/QĐ-SKHĐT NGÀY 29/12/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-29 QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân năm 2023
QUYẾT ĐỊNH SỐ 139-QĐ/ĐU NGÀY 29/12/2023 CỦA ĐẢNG ỦY SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-12-29 QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023
KẾ HOẠCH SỐ 211/KH-SKHĐT NGÀY 30/01/2024 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-01-30 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" năm 2024
KẾ HOẠCH SỐ 235/KH-SKHĐT NGÀY 05/02/2024 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-02-05 KẾ HOẠCH Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024
KẾ HOẠCH SỐ 246/KH-SKHĐT NGÀY 05/02/2024 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-02-05 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
THÔNG BÁO SỐ 283/TB-SKHĐT NGÀY 22/02/2024 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2024-02-22 THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT