SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 10

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1135 /SKHDT-TH 2017-07-24 Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018
2197/SKHDT-ĐT-HD 2018-01-22 V/v Hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục để hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-Cp và Nghị định số 65/2017/NĐ-CP của CP
22/SKHDT-TĐ 2018-01-09 V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017
1367/SKHĐT-DN 2018-07-13 V/v rà roát, tổng hợp các chính sách của Trung ương về hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp
1129/SKHDT-THQH 2017-08-09 Mời dự Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý dự án đầu tư công
1136/ SKHDT-TH 2017-07-24 Lập kế hoạch Đầu tư công năm 2018
508/SKHDT-KTĐN (Hỏa tốc) 2017-04-13 Về việc : Lấy ý kiến thẩm định báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện cho các tỉnh Đông Bắc tỉnh Hà Giang
13/skhdt-hgvx 2017-01-06 Tham gia ý kiến vào Dự thảo quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân ổ vốn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020
0 2488/SKHĐT- TĐ 2019-12-09 VB YÊU CẦU BC GIÁM SÁT ĐGĐT 2019
0 2489/SKHĐT-TĐ 2019-12-09 VB YÊU CẦU BC ĐẤU THẦU 2019