SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 1

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1498/QĐ-UBND 2018-07-31 Công bố danh mục TTHC của Ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang