SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 7

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Tờ trình số 25/TTr-SKHĐT 2023-03-15 TỜ TRÌNH Về việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025
Tờ trình số 27/TTr-SKHĐT 2023-03-15 TỜ TRÌNH Về việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Tờ trình số 28/TTr-SKHĐT 2023-03-15 TỜ TRÌNH Về việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Tờ trình số 24/TTr-SKHĐT 2023-03-14 TỜ TRÌNH Về việc bổ sung, điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Tờ trình số 23/TTr-SKHĐT 2023-03-14 TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2023/NQ-HĐND 2023-07-15 Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ từ NSNN đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia...
NGHỊ QUYẾT SỐ 32/NQ-HĐND 2023-07-15 Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050