SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 4

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
39/2018/NĐ-CP 2018-04-13 Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
97/2017/NĐ-CP 2017-09-15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
159/2016/NĐ-CP 2016-11-29 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
155/2016/NĐ-CP 2016-11-18 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường