SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 9

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
117/ĐKKD-NV 2020-10-15 Triển khai thi hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP
01 2020-10-10 THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH
02 2020-10-10 MẪU THỰC HIỆN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC LĨNH VỰC THỦY ĐIỆN, ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Theo Luật Đầu tư năm 2014)
03 2020-10-10 MẪU THỰC HIỆN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC LĨNH VỰC DU LỊCH, ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Theo Luật Đầu tư năm 2014)
04 2020-10-10 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH, ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Theo Luật Đầu tư năm 2014)
05 2020-10-10 DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
173/KH-UBND 2020-08-14 Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hà GIang năm 2020
LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2023 2023-06-23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15
LUẬT THANH TRA NĂM 2022 2022-11-14 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15