SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 42

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2022/NĐ-CP NGÀY 19/4/2022 CỦA CHÍNH PHỦ 2022-04-19 NGHỊ ĐỊNH Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
VĂN BẢN SỐ 3948/BKHĐT-TCTT NGÀY 14/6/2022 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2022-06-14 V/V thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP
VĂN BẢN SỐ 9540/BTC-ĐT NGÀY 19/9/2022 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2022-09-19 V/v thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
VĂN BẢN SỐ 5316/BXD-GĐ NGÀY 22/11/2022 CỦA BỘ XÂY DỰNG 2022-11-22 V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP
VĂN BẢN SỐ 1976/BTC-ĐT NGÀY 02/03/2023 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2023-03-02 V/v trả lời vướng mắc của các địa phương về thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTg NGÀY 23/3/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2023-03-23 CHỈ THỊ Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
VĂN BẢN SỐ 4854/BTC-CST NGÀY 15/5/2023 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2023-05-15 V/v trả lời vướng mắc về công trình các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2023/NĐ-CP NGÀY 24/6/2023 CỦA CHÍNH PHỦ 2023-06-24 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
THÔNG TƯ SỐ 05/2023/TT-BKHĐT NGÀY 30/06/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-06-30 THÔNG TƯ Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1358/QĐ-BKHĐT NGÀY 03/08/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2023-08-03 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị
THÔNG TƯ SỐ 55/2023/TT-BTC NGÀY 15/8/2023 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2023-08-15 THÔNG TƯ Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ ngồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2019/QH14 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI 2019-11-18 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
NGHỊ QUYẾT SỐ 120/2020/QH14 NĂM 2020 CỦA QUỐC HỘI 2020-06-19 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2020/QĐ-TTg NGÀY 12/11/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2020-11-12 QUYẾT ĐỊNH Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiêu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2020/QĐ-TTg NGÀY 31/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2020-12-31 QUYẾT ĐỊNH Về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 861/QĐ-TTg NGÀY 04/06/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2021-06-04 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1227/QĐ-TTg NGÀY 14/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2021-07-14 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 612/QĐ-UBDT NGÀY 16/9/2021 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2021-09-16 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1719/QĐ-TTg NGÀY 14/10/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2021-10-14 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2021/QĐ-TTg NGÀY 30/12/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2021-12-30 QUYẾT ĐỊNH Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 277/QĐ-TTg NGÀY 25/02/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2022-02-25 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
VĂN BẢN SỐ 1420/BTP-TGPL NGÀY 05/05/2022 CỦA BỘ TƯ PHÁP 2022-05-05 V/v thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiể số và miền núi
THÔNG TƯ SỐ 01/2022/TT-UBDT NGÀY 26/05/2022 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2022-05-26 THÔNG TƯ Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 2184/BGDĐT-GDDT NGÀY 26/05/2022 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2022-05-26 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg
THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-UBDT NGÀY 30/06/2022 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2022-06-30 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 4292/BCT-TTTN NGÀY 25/7/2022 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 2022-07-25 V/v hướng dẫn triển khai Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
VĂN BẢN SỐ 523/LMHTXVN-KHHT NGÀY 27/7/2022 CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 2022-07-27 V/v triển khai nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
VĂN BẢN SỐ 04/HD-ĐCT NGÀY 28/7/2022 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 2022-07-28 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 4438/BTTTT-KHTC NGÀY 27/08/2022 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 2022-08-27 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc CTMTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: 2021 - 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2415/QĐ-BYT NGÀY 05/09/2022 CỦA BỘ Y TẾ 2022-09-05 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
THÔNG TƯ SỐ 12/2022/TT-BNNPTNT NGÀY 20/9/2022 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2022-09-20 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
THÔNG TƯ SỐ 10/2022/TT-BYT NGÀY 22/9/2022 CỦA BỘ Y TẾ 2022-09-22 THÔNG TƯ Hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 752/QĐ-UBDT NGÀY 11/10/2022 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2022-10-11 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
QUYẾT ĐỊNH SỐ 4/2023/QĐ-TTg NGÀU 23/02/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2023-02-23 QUYẾT ĐỊNH Về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 1339/BGDĐT-GDDT NGÀY 30/03/2023 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2023-03-30 V/v triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2023
QUYẾT ĐỊNH SỐ 330/QĐ-UBDT NGÀY 12/5/2023 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2023-05-12 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt "Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025"
THÔNG TƯ SỐ 03/2023/TT-BTTTT NGÀY 30/5/2023 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG 2023-05-30 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 1192/UBDT-VPCTMTQG NGÀY 13/7/2023 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2023-07-13 V/v xử lý kiến nghị của địa phương
THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-UBDT NGÀY 21/8/2023 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 2023-08-21 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
VĂN BẢN SỐ 677/HD-BVHTTDL NGÀY 03/03/2022 CỦA BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2022-03-03 HƯỚNG DẪN Thực hiện Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
THÔNG TƯ SỐ 15/2022/TT-BTC NGÀY 04/03/2022 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2022-03-04 THÔNG TƯ Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bao dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2022/NĐ-CP NGÀY 26/4/2022 CỦA CHÍNH PHỦ 2022-04-26 NGHỊ ĐỊNH Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025