SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 15

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
155/2016/NĐ-CP 2016-11-18 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
2894/QĐ-UBND 2016-11-21 Quyết định ban hành quy định Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
159/2016/NĐ-CP 2016-11-29 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
13/skhdt-hgvx 2017-01-06 Tham gia ý kiến vào Dự thảo quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân ổ vốn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020
508/SKHDT-KTĐN (Hỏa tốc) 2017-04-13 Về việc : Lấy ý kiến thẩm định báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện cho các tỉnh Đông Bắc tỉnh Hà Giang
1136/ SKHDT-TH 2017-07-24 Lập kế hoạch Đầu tư công năm 2018
04/2017/QH14 2017-07-31 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
1129/SKHDT-THQH 2017-08-09 Mời dự Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý dự án đầu tư công
97/2017/NĐ-CP 2017-09-15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
1367/SKHĐT-DN 2018-07-13 V/v rà roát, tổng hợp các chính sách của Trung ương về hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp
22/SKHDT-TĐ 2018-01-09 V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017
2197/SKHDT-ĐT-HD 2018-01-22 V/v Hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục để hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-Cp và Nghị định số 65/2017/NĐ-CP của CP
39/2018/NĐ-CP 2018-04-13 Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
1498/QĐ-UBND 2018-07-31 Công bố danh mục TTHC của Ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1135 /SKHDT-TH 2017-07-24 Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018