SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Kinh tế tập thể, HTX

NGHỊ QUYẾT SỐ: 20-NQ/TW NGÀY 16/06/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

2022-08-09 10:14:02

NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới...