SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Kế hoạch và danh mục đầu tư công

Báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024

2023-07-03 10:57:04

Căn cứ Điều 56 Luật Đầu tư công, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 và Văn bản số 1810/...

HƯỚNG DẪN CỦA UBND TỈNH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

2021-12-16 17:02:00

Ngày 14/12/2021, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Hướng dẫn số 2670/HD-UBND về triển khai thực hiện Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách nhà nước năm 2022....

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC GIAO KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, NGUỒN VỐN CĐNSĐP NĂM 2022

2021-12-16 16:57:11

Ngày 08/12/2021, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 2599/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2022...

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSNN NĂM 2022 TỈNH HÀ GIANG

2021-12-16 16:40:52

Ngày 03/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Hà Giang với nội dung như sau:...