SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Danh mục dự án gọi vốn đầu tư

Quyết định về việc ban hành danh mục dự án mời gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020

2018-12-12 02:29:03

Tin khác