SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

KINH TẾ - XÃ HỘI

Đảng - Đoàn thể

2018-12-12 01:48:22

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NHIỆM KỲ 2020-2025

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ đảng  
1
Lương Văn Đoàn
Giám đốc Bí thư  
2
Trần Thị Thanh Hương
Phó giám đốc Phó Bí thư  
3

Vũ Văn Hồng

Phó Giám đốc Ủy viên  
 
Đào Thị Thu Loan
Chánh Thanh Tra Ủy viên  
 
Phạm Thanh Hòa
Giám đốc Trung tâm TV & XTĐT Ủy viên  
 
Trần Thị Nhung
Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã Ủy viên  
 
Nguyễn Tiến Lợi
Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại Ủy viên  
 
Nguyễn Quang Trung
Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Ủy viên  
 
Nguyễn Thị Phương Nhung
Chánh Văn Phòng Ủy viên  
 
Mai Thùy Dương
Chuyên Viên Trung tâm TV & XTĐT Ủy viên  

 

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ trong Chi bộ
I Chi bộ I
1
Đào Thị Thu Loan
Chánh Thanh Tra Bí thư Chi bộ
2
Nguyễn Thị Phương Nhung
Chánh Văn Phòng Phó bí thư Chi bộ
3
Nguyễn Hồng Hạnh
Phó trưởng phòng Chi Ủy viên
II Chi bộ II
1
Nguyễn Quang Trung
Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Bí thư Chi bộ
2
Trần Thị Nhung
Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã Phó bí thư Chi bộ
3
Đàm Thị Hải
Trưởng phòng Kinh tế ngành Chi Ủy viên
III Chi bộ III
1
Nguyễn Tiến Lợi
Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại Bí thư chi bộ
2
Nguyễn Chí Trí
Trưởng phòng TĐ & GSĐT Phó bí thư Chi bộ
3
Phạm Thanh Hòa
Giám đốc Trung tâm TV & XTĐT Chi Ủy viên

ỦY BAN KIỂM TRA (Đối với đảng bộ cơ sở)

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ trong UBKT
1
Trần Thị Thanh Hương
Phó giám đốc Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT
2
Trần Thị Nhung
Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã Ủy viên
3
Phan Thị Nguyệt
Phó trưởng phòng Ủy viên

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ trong BCH công đoàn
1
Lệnh Hậu Phước
Phó Chánh Thanh tra Chủ tịch Công đoàn
2
Triệu Thị Giang
Phó trưởng phòng Phó chủ tịch
3
Nguyễn Thị Hằng Hải
Phó trưởng phòng Ủy viên
4
Phạm Thị Vân Anh 
Phó trưởng phòng Ủy viên, Kế toán
5
Nguyễn Hồng Hạnh
Phó trưởng phòng Ủy viên

 

CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ tổ công đoàn
I Tổ Công đoàn Tổng hợp-Quy hoạch
 
Sèn Thái An
Chuyên viên Tổ trưởng
II Tổ Công đoàn Đấu thầu, thẩm định GSĐT
 
Trương Thị Thu Hằng
Phó trưởng phòng Tổ trương
III Tổ công đoàn DN kinh tế tập thể và tư nhân
 
Phan Thị Nguyệt
Phó trưởng phòng Tổ trưởng
IV Tổ Công đoàn Văn phòng
 
Nguyễn Thị Toan
Phó Chánh Văn Phòng Tổ trưởng
V Tổ Công đoàn Đăng ký kinh doanh
 
Nguyễn Thị Thu Trang
Chuyên viên Tổ trưởng
VI Tổ Công đoàn Thanh tra 
 
Vũ Nam Hải
Thanh tra viên Tổ trưởng
VII Tổ Công đoàn Khoa giáo, Văn xã
 
Bùi Thị Kim Oanh
Chuyên viên Tổ trưởng
VIII Tổ Công đoàn Kinh tế ngành 
 
Phạm Thị Vân Anh 
Phó trưởng phòng Tổ trưởng
IX Tổ Công đoàn Kinh tế đối ngoại
 
Đào Lệ Mỹ
Phó trưởng phòng Tổ trưởng

 

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ trong UBKT công đoàn
1
Nguyễn Thị Hằng Hải
Phó trưởng phòng Chủ nhiệm UBKT
2
Nông Thị Hiền
Chuyên viên Ủy viên
3
Sèn Thái An
Chuyên viên Ủy viên

 

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ trong Ban thanh tra nhân dân
1
Nguyễn Duy Hạnh
Phó trưởng phòng Trưởng ban thanh tra nhân dân
2
Vũ Nam Hải
Thanh tra viên Ủy viên
3
Bùi Thị Kim Oanh
Chuyên viên Ủy viên