SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Đảng - Đoàn thể

Đảng - Đoàn thể

2018-12-12 01:48:22

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NHIỆM KỲ 2015-2020

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ đảng
1
Nguyễn Tiến Lợi
Giám đốc Bí thư
2
Nguyễn Minh Văn
Phó giám đốc thường trực Phó bí thư
3
Trần Thị Thanh Hương
Phó giám đốc Ủy viên BTV đảng ủy sở
4
Phạm Duy Hiền
Trưởng phòng Tổ Hợp, Quy hoạch Ủy viên
5
Trần Thị Nhung
Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã Ủy viên
6
Nguyễn Tiến Lợi
Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại Ủy viên
7
Đào Thị Thu Loan
Chánh Thanh Tra Ủy viên
8
Nguyễn Quang Trung
Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Ủy viên

 

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ trong Chi bộ
I Chi bộ I
1
Phạm Duy Hiền
Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch Bí thư Chi bộ
2
Lệnh Hậu Phước
Phó chánh văn phòng Phó bí thư Chi bộ
3
Đào Thị Thu Loan
Chánh thanh tra Ủy viên
II Chi bộ II
1
Nguyễn Quang Trung
Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Bí thư Chi bộ
2
Đàm Thị Hải
Trưởng phòng Kinh tế ngành Phó bí thư Chi bộ
3
Đặng Minh Thu
Trưởng phòng DN - KTTT Ủy viên
III Chi bộ III
1
Nguyễn Tiến Lợi
Trưởng phòng Đối ngoại Bí thư chi bộ
2
Nguyễn Chí Trí
Trưởng phòng TĐ & GSĐT Phó bí thư Chi bộ
3
Phạm Thanh Hòa
Giám đốc Trung tâm TV & XTĐT Ủy viên

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ trong BCH công đoàn
1
Lệnh Hậu Phước
Chánh Văn phòng Chủ tịch Công đoàn
2
Triệu Thị Giang
Phó phòng Kinh tế Đối Ngoại Phó chủ tịch
3
Nguyễn Thị Hằng Hải
Phó chánh thanh tra Ủy viên
4
Phạm Thị Vân Anh 
Phó phòng DN KTTT&TN Ủy viên
5
Nguyễn Hồng Hạnh
Chuyên viên phòng TH-QH Ủy viên

 

CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ tổ công đoàn
I Tổ Công đoàn Tổng hợp-Quy hoạch
 
Sèn Thái An
CV Phòng Tổng hợp, Quy hoạch Tổ trưởng
II Tổ Công đoàn Đấu thầu, thẩm định GSĐT
 
Trương Thị Thu Hằng
Phó phòng Tổ trương
III Tổ công đoàn DN kinh tế tập thể và tư nhân
 
Nguyễn Thị Thu
Chuyên viên Tổ trưởng
IV Tổ Công đoàn Văn phòng
 
Lê Thị Quyết
Cán bộ văn phòng Tổ trưởng
V Tổ Công đoàn Đăng ký kinh doanh
 
Nguyễn Thị Thu Trang
Chuyên viên ĐKKD Tổ trưởng
VI Tổ Công đoàn Thanh tra 
 
Vũ Nam Hải
Thanh tra viên Tổ trưởng
VII Tổ Công đoàn Khoa giáo, Văn xã
 
Bùi Thị Kim Oanh
CV Phòng Khoa giáo,Văn xã Tổ trưởng
VIII Tổ Công đoàn Kinh tế ngành 
 
Phan Thị Nguyệt
Phó Phòng KH kinh tế ngành Tổ trưởng
IX Tổ Công đoàn Kinh tế đối ngoại
 
Đào Lệ Mỹ
Phó phòng KTĐN Tổ trưởng

 

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ trong UBKT công đoàn
1
Nguyễn Thị Hằng Hải
Phó Chánh thanh tra Chủ nhiệm UBKT
2
Nông Thị Hiền
VC Trung tâm TV & XTĐT Ủy viên
3
Sèn Thái An
CV Phòng TH - QH Ủy viên

 

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ trong Ban thanh tra nhân dân
1
Lệnh Hậu Phước
Phó phòng Trưởng ban thanh tra nhân dân
2
Vũ Nam Hải
Thanh tra viên Ủy viên
3
Bùi Thị Kim Oanh
Chuyên viên Ủy viên

 

ỦY BAN KIỂM TRA

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ trong UBKT
1 Nguyễn Minh Văn Phó Giám đốc thường trực Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT
2
Trần Thị Nhung
Trưởng phòng  Khoa giáo – Văn xã Ủy viên
3
Phan Thị Nguyệt
Phó phòng Kinh tế ngành Ủy viên