SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TÌNH HÀ GIANG

2023-04-27 16:40:17
Căn cứ Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư