SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Thông tin về doanh nghiệp

180 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm

2019-04-03 07:42:02
9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 180 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1.083,72 tỷ đồng, tăng 46,3% so với cùng kỳ

Đặc biệt, các ngành, các cấp tập trung triển khai các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã có chuyển biến tích cực, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp hoạt động trở lại và hiệu quả có xu hướng tăng so với các năm trước. Công tác xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính được đẩy mạnh đã thu hút một số dự án lớn vào tỉnh như Tập đoàn TH True Milk, Công ty TNHH Hào Hưng, Tập đoàn Banyan Tree, Tập đoàn Thiên Minh.

Tác giả: baohagiang.vn