SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Bản tin ngành

Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

2018-12-12 03:32:31
CTTĐT - Sáng 15/12, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; nhìn nhận, đánh giá tình hình, KT - XH, tài chính - ngân sách của tỉnh năm 2017… Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố… ​

 Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Nhìn lại một năm qua, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến bất thường, nguồn lực hạn chế, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, tình hình KT - XH của tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt trên 7,36% so với năm 2016. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 7.614,6 tỷ đồng, tăng 17,2 % so với năm 2016; 35/46 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; thu hút đầu tư tăng đột biến; Chương trình khởi nghiệp đang tạo sức lan tỏa rộng khắp; nhiều chính sách của tỉnh có tác động lớn, hiệu quả rõ rệt; công tác nghiên cứu, liên kết, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm; cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt; công nghệ thông tin tiếp tục có nhiều ứng dụng hiệu quả; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng; nhiều sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa được tổ chức thành công; chủ quyền lãnh thổ, biên giới ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường, phát triển có chiều sâu… Năm 2018 tỉnh tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn; nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước giảm mạnh; phải tập trung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; các sản phẩm của địa phương chịu sự cạnh tranh quyết liệt với các sản phẩm cùng loại nhập vào nội tỉnh, nhất là các sản phẩm nông sản và hàng hóa tiêu dùng. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, đại biểu dự Hội nghị hôm nay, trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy theo hướng thiết thực, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để bổ sung hoàn thiện Chương trình hành động, nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất đã đề ra cho năm 2018. Đặc biệt là đề xuất các giải pháp thực hiện 02 đột phá và 05 Chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra…

Hội nghị cũng đã thông qua Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018; Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2018; Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; Hướng dẫn về công tác triển khai thực hiện quyết định của Tỉnh về chỉ tiêu KT-XH, công tác đầu tư công năm 2018; Hướng dẫn về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018;

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghiên cứu Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2017; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, trên cơ sở ý kiến gợi mở, định hướng thảo luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2017; tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH   năm 2018...

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đánh dấu nửa chặng đường, trong việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy những kinh nghiệm tích cực, những cách làm hay trong quản lý, chỉ đạo điều hành; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức, đồng thời nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là cần quyết tâm chính trị cao, thống nhất tư tưởng và hành động trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2018; giao các Sở, ban, ngành tập trung xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình, Kế hoạch đã đăng ký đưa vào Chương trình hành động của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian, nhằm sớm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra trong năm 2018; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh liên kết, sản xuất sản phẩm hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh Hà Giang nói chung và từng địa phương nói riêng để phục vụ du lịch và xuất khẩu; triển khai mạnh mẽ Chương trình khởi nghiệp thực chất và bài bản hơn, tổ chức ngày hội Khởi nghiệp trong toàn tỉnh; chủ động phối, kết hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành Trung ương để triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại chuyến thăm và làm việc với tỉnh Hà Giang (ngày 27/11/2017); thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý đầu tư, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn; chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung cho công tác tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong cải cách hành chính, trọng tâm là đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục phấn đấu nâng cao chỉ số PAPI, PCI, giữ vững chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh trong năm 2018, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh và bền vững... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn và kỳ vọng: Các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở nhận thức đầy đủ về tình hình và yêu cầu đặt ra, tích cực, chủ động nắm bắt thời cơ thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức, đổi mới tác phong lề lối làm việc, sâu sát cơ sở; nỗ lực, cùng với sự vào cuộc và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018…

 

Tác giả: Hồng Minh