SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 25

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan quyết định Tệp đính kèm
Thủ tục: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Biểu mẫu, tờ khai.docx
Thủ tục: Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II ..docx
Thủ tục: Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II-11.docx
Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II - 13.docx
Thủ tục: Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II -7.docx
Thủ tục: Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II - 5.docx
Thủ tục: Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II - 6.docx
Thủ tục: Bán doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II - 3 .docx
Thủ tục: Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục I - 2,3, 4 .docx
Thủ tục: Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục I...docx
Thủ tục: Hợp nhất doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục (I).docx
Thủ tục: Sáp nhập doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục (II).docx
Thủ tục: Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục I.docx
Thủ tục: Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục I - 10.docx
Thủ tục: Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục I - 3..docx
Thủ tục: Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục I - 6.docx
Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II - 18.docx
Thủ tục: Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II -21.docx
Thủ tục: Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II - 24.docx
Thủ tục Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Toà án Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT
Thủ tục: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II - 22.docx
Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II - 20.docx
Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục II - 14,16.docx
Thủ tục: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Tải về máy.docx
Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT Phụ lục I - 10.docx