SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tập huấn, diễn tập an toàn an ninh thông tin

Sáng ngày 29/11/2021, Sở Ngoại vụ tham dự Tập huấn, diễn tập an toàn thông tin trên môi trường mạng do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin tổ chức. Tham dự tập huấn diễn tập có các đồng chí là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyên gia chuyển đổi số của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các s...

PHÓNG SỰ ẢNH